Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DTW Logistics Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DTW) z siedzibą w Kopytowie 44E, 05-870 Błonie (dalej: DTW).
 2. DTW wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@dtwl.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
  1. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na DTW (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) prawnie uzasadnionym interesem DTW jest przeprowadzenie procesu rekrutacji;
  1. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DTW – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes DTW (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), prawnie uzasadnionym interesem DTW jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz DTW w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także  dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednak nie dłużej niż do zakończenia umowy na skutek pozytywnie zakończonej rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DTW.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 7. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) lit. b) i d) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu DTW), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych DTW prosi zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 9. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula zgody do wpisania na dokumentach aplikacyjnych (przyszłe rekrutacje):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę DTW Logistics Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kopytowie 44E, 05-870 Błonie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie informacji na adres mailowy iod@dtwl.pl.